نوار اتویی برند tece
نوار فرامید با برند victor
نوار ۱۸ میل کریستالی